برنامه درمانگاه

برنامه پزشکان درمانگاه های  بیمارستان خیریه سوم شعبان - آبان 97              

درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

چشم

صبح

ــ

دکتر فروزیده

دکتر فروزیده

دکتر جعفرنژاد

دکتر فروزیده

ــ

ارولوژی

صبح

دکتر کرامتی

دکتر زینالی

خانم دکتر پیرو

دکتر زینالی

دکتر سلیمیان 

دکتر سلیمیان

عصر

دکتر سلیمیان

-

-

-

دکتر سلیمیان 

-

اطفال

صبح

خانم دکتر صابری

دکتر فیلی

دکتر ربانی

دکتر ملکی

دکتر شمس

دکترملکی  

عصرومقیم

خانم دکتر  صابری

دکتر فیلی

دکتر  ربانی

دکتر ملکی

دکتر شمس  

دکتر ملکی 

ارتوپدی

صبح

دکتر نوذرنژاد

دکتر فراهانچی 

دکتر  کاظمی

دکتر نوذرنژاد  

دکتر عباسی

دکتر کاظمی  

عصر

ــ

دکتر فراهانچی

دکتر رحیم دار

ــ

دکتر عباسی 

-

داخلی

صبح

خانم دکتر نیک نیا

خانم دکتر اویسی

دکتر فرهادیان

خانم دکتر نیک نیا

دکتر بیات ترک

دکتر اردونی

E.N.T

صبح

-

-

-

-

خانم دکتر اسماعیلی

-

عصر

-

دکتر فتحعلی

-

دکتر فتحعلی

-

-

روان پزشکی

عصر

دکتر آزمندیان

-

-

خانم دکتر حقدارساحلی

دکتر آزمندیان

-

   عفونی

صبح

دکتر محب

خانم دکتر حاجی زاده

خانم دکتر نیک بین

-

دکتر محب  

خانم دکتر حاجی زاده

   پوست

صبح

-

-

-

دکتر شیرازی

-

-

قلب

صبح

خانم دکتر آرین فر

دکتر سلطان محمدی

خانم دکتر آرین فر

دکتر قباسیاه

دکترسلطان محمدی

دکتر قبا سیاه

دندانپزشکی

صبح

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

جراحی

صبح

دکتر رحیمی

دکتر فیاضی

دکتر سلیمانی 

دکتر جنیدی

دکتر حاج مبینی

د. میرحسینی -

د. موحد

عصر

دکتر رحیمی

دکتر فیاضی

دکتر  سلیمانی 

خانم دکتر مرادخانی

دکتر حاج مبینی

زنان

صبح

دکتر میرعلائی

دکتر بوالوفایی

دکتر اشتری

دکتر بوالوفایی

دکتر اشتری

دکترامامزاده
 دکتر زمان نژاد

دکتر سرافرازی

دکتر احمری

دکتر ارشادی

دکتر خداپرست

دکتر صادقی

عصر

دکتر محبوب


دکتر بغوری

دکتر امامزاده
دکتر توکلی

 دکتر خداپرست

دکتر زمان نژاد

دکتر صادقی

روانشناسی

صبح

ـ

خانم مدنی

آقای مرتضائی

-

خانم مدنی

آقای مرتضائی

زیبائی

صبح

خانم د.دریانی

-

-

_

-

-

عصر

-

-

دکتر صابری

-

-

-

نوار عصب و عضله

صبح

-

 

-

دکترکریم زاده

-

-

داخلی مغز و اعصاب

صبح

ــ

-

خانم دکتر رفیع زاده

خانم دکتر یعقوبی

-

-

کلینیک آندوسکوپی

صبح

خانم دکتر اویسی

خانم دکتر اویسی

آقای دکتر آریان

خانم دکتر اویسی

خانم دکتر اویسی
خانم دکتر نیک نیا

خانم دکتر اویسی

 

خانم دکتر نیک نیا

دکتر فرهادیان

دکتر فرهادیان

دکتر فرهادیان

 

 

دکترخاجی 30/15 ـ 30/11

دکتر اردونی

بینایی سنجی

صبح

آقای بهترک

آقای بهترک

-

آقای بهترک

-

-

کلینیک شنوایی سنجی

صبح

آقای  علی نقی

-

آقای علی نقی

-

آقای علی نقی

آقای  کلایه

عصر

آقای علی نقی

آقای  کلایه

آقای علی نقی

آقای  کلایه

آقای علی نقی

-

سنگ شکن

صبح

خانم قدرتی

آقای خزائی

آقای خزائی

آقای خزائی

خانم قدرتی

-

کلینیک  غربالگری فشارخون و دیابت

همه روزه

کلینیک غربالگری بیماریهای زنان

همه روزه