برنامه درمانگاه

برنامه پزشکان درمانگاه های بیمارستان سوم شعبان - تیرماه 98

تلفن داخلی

درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

395

چشم

صبح

__

دکتر فروزیده

دکتر فروزیده

دکتر جعفرنژادی

دکتر فروزیده

__

396

ارولوژی

صبح

دکترعشرتخواه

دکتر کرامتی

خانم دکتر پیرو

دکتر زینالی

دکتر عشرتخواه

دکتر عشرتخواه

عصر

دکتر سلیمیان

-

دکتر کرامتی

_

دکتر سلیمیان 

-

399
419

اطفال

صبح

خانم دکتر صابری

دکتر فیلی

دکتر ربانی

دکتر ملکی

خانم دکتر صابری

دکترملکی  

عصرو

مقیم

خانم دکتر  صابری

دکتر فیلی

دکتر  ربانی

دکتر ملکی

خانم دکتر صابری

دکتر ملکی 

398

ارتوپدی

صبح

دکتر نوذرنژاد

دکتر ایمانی

دکتر  کاظمی

دکتر نوذرنژاد  

دکتر عباسی

خانم دکتر حاجی زاده

عصر

__

دکتر رحیم دار

__

__   

دکتر عباسی 

-

397

داخلی

صبح

دکتر باغانی

خانم دکتر اویسی

دکترفرهادیان

دکتراردونی

دکتر بیات

دکتر اردونی

عصر

 

 

 

__

 

دکتر اردونی

401

E.N.T

صبح

-

-

_

-

خانم دکتر اسماعیلی

 

عصر

-

دکتر فتحعلی

_

دکتر فتحعلی

-

دکتر کسائی فر

403

روان پزشکی

صبح

__

دکتر راد

-

خانم دکتر حقدارساحلی

دکتر آزمندیان

-

393

   عفونی

صبح

دکتر محب

خانم دکتر حاجی زاده

خانم دکتر نیک بین

-

دکتر محب  

خانم دکتر حاجی زاده

 

   پوست

صبح

-

-

-

دکتر شیرازی

-

-

392

قلب

صبح

خانم دکتر

آرین فر

دکتر سلطان محمدی

خانم دکتر آرین فر

دکتر قباسیاه

دکترسلطان محمدی

دکتر قبا سیاه

447

دندانپزشکی

صبح

دکتر خرمی

دکتر خرمی

دکتر خرمی

دکتر خرمی

دکتر خرمی

دکتر خرمی

419

جراحی

صبح

دکتر صولتی

دکتر فیاضی

دکتر سلیمانی

دکتر جنیدی

دکتر حاج مبینی

دکتر موحد
دکترمیرحسینی

عصر

دکتر صولتی

دکتر فیاضی

دکتر  سلیمانی-دکتر مدنی

خانم دکتر مرادخانی

دکتر حاج مبینی

411
412

زنان

صبح

دکتر میرعلائی

دکتر بوالوفائی

دکتر اشتری

دکتر بوالوفایی

دکتر اشتری


دکتر خداپرست
دکتر فراتی
دکتر ظریفی

دکتر سرافرازی

دکتر احمری

دکتر ارشادی

__

دکتر سرافرازی

عصر

دکتر احمری
دکتر زمان نژاد
دکتر خداپرست

دکتر بغوری

دکتر امیرابادی

دکتر فراتی

دکتر صادقی

دکتر توکلی

477

روانشناسی

صبح

__

خانم مدنی
خانم دکتر فرج زاده

آقای مرتضائی

-

خانم مدنی

آقای مرتضایی

403
427

زیبائی

صبح

خانم دکتردریانی

-

-

_

-

__

عصر

-

-

دکتر صابری

-

-

-

403

نوار عصب و عضله

صبح

-

_

-

دکترکریم زاده

-

-

396

داخلی مغز و اعصاب

صبح

_

_

خانم دکتر رفیع زاده

خانم دکتر یعقوبی

-

-

396

جراحی مغز و اعصاب

صبح

-

دکتر قرائی مقدم

__

دکتر آقامجیدی

-

دکتر آقامجیدی

410

کلینیک آندوسکوپی

صبح

آقای دکتر باغانی

خانم دکتر اویسی
آقای دکتر آریان

خانم دکتر اویسی

دکتر اردونی
آقای دکتر آریان

 

 

دکتر فرهادیان

دکتر بیات

دکتر اردونی

 

دکترخاجی 30/15 ـ 30/11

 

395

بینایی سنجی

صبح

__

آقای بهترک

_

آقای بهترک

-

-

407

کلینیک شنوایی سنجی

صبح

آقای  علی نقی

-

آقای علی نقی

-

آقای علی نقی

آقای  کلایه

عصر

آقای علی نقی

آقای  کلایه

آقای علی نقی

آقای  کلایه

آقای علی نقی

-

 

کلینیک طب کار

 

هــمــــــه روزه

185

سنگ شکن

صبح

خانم قدرتی

آقای یوسفیان

آقای خسروجردی

آقای یوسفیان

خانم قدرتی

آقای یوسفیان

154
155

دیالیز

همه روزه

فیزیوتراپی

همه روزه

401
413

کلینیک  غربالگری فشارخون و دیابت

روزهای فرد

کلینیک غربالگری بیماریهای زنان

روزهای زوج