برنامه درمانگاه

برنامه پزشکان درمانگاه های  بیمارستان خیریه سوم شعبان - اردیبهشت 98

درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

چشم

صبح

ــ

دکتر فروزیده

دکتر فروزیده

دکتر جعفرنژاد

دکتر فروزیده

ــ

ارولوژی

صبح

دکتر عشرتخواه

دکتر کرامتی

خانم دکتر پیرو

دکتر زینالی

دکتر عشرتخواه

دکتر عشرتخواه

عصر

دکتر سلیمیان

-

دکتر کرامتی

-

دکتر سلیمیان 

-

اطفال

صبح

خانم دکتر صابری

دکتر فیلی

دکتر ربانی

دکتر ملکی

دکتر صابری

دکترملکی  

عصرومقیم

خانم دکتر  صابری

دکتر فیلی

دکتر  ربانی

دکتر ملکی

دکتر صابری

دکتر ملکی 

ارتوپدی

صبح

دکتر نوذرنژاد

دکترایمانی

دکتر  کاظمی

دکتر نوذرنژاد  

دکتر عباسی

خانم دکتر فلورا حاجی زاده

عصر

ــ

-

دکتر رحیم دار

ــ

دکتر عباسی 

-

داخلی

صبح

 دکتر باغانی

خانم دکتر اویسی

دکتر فرهادیان

 دکتر اردونی

دکتر بیات ترک

دکتر اردونی

-

-

-

-

-

-

دکتر اردونی

E.N.T

صبح

-

-

-

-

خانم دکتر اسماعیلی

         -

عصر

-

دکتر فتحعلی

دکتر فتحعلی

-

دکتر کسایی فر

روان پزشکی

صبح

-

دکتر راد

-

خانم دکتر حقدارساحلی

دکتر آزمندیان

-

   عفونی

صبح

دکتر محب

-

خانم دکتر نیک بین

-

دکتر محب  

خانم دکترنوشین حاجی زاده

   پوست

صبح

-

-

-

دکتر شیرازی

-

-

قلب

صبح

دکتر آرین فر

دکتر سلطان محمدی

 دکتر آرین فر

دکتر قباسیاه

دکترسلطان محمدی

دکتر قبا سیاه

دندانپزشکی

صبح

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

جراحی

صبح

دکتر صولتی-دکترمدنی

دکتر فیاضی

دکتر سلیمانی-دکترمدنی 

دکتر جنیدی

دکتر حاج مبینی

دکتر موحد -

دکتر میرحسینی

عصر

دکتر صولتی- دکترمدنی

دکتر فیاضی

دکتر  سلیمانی- دکتر مدنی 

خانم دکتر مرادخانی

دکتر حاج مبینی

زنان

صبح

دکتر میرعلائی

دکتر بوالوفایی

دکتر اشتری

دکتر بوالوفایی

دکتر اشتری


 دکتر زمان نژاد

دکتر بغوری

دکتر احمری

دکتر سرافرازی

دکتر احمری

دکتر ارشادی

دکتر سرافرازی

عصر

دکتر احمری

 


دکتر بغوری

دکتر کبوتری
دکتر توکلی

 دکتر خداپرست

دکتر صادقی

روانشناسی

صبح

آقای نیکنام

خانم مدنی

خانم دکترفرج زاده

آقای مرتضائی

-

خانم مدنی

آقای مرتضائی

زیبائی

صبح

دکتر دریانی

-

-

_

-

خانم دکترواسعی

عصر

-

-

دکتر صابری

-

-

-

نوار عصب و عضله

صبح

-

 

-

دکترکریم زاده

-

-

داخلی مغز و اعصاب

صبح

ــ

-

 دکتر رفیع زاده

 دکتر یعقوبی

-

-

  جراحی مغز و    اعصاب        صبح  دکتر ریحانی دکتر قرائی مقدم        -          -

دکتر ریحانی

کلینیک آندوسکوپی

صبح

آقای دکتر باغانی

خانم دکتر اویسی

آقای دکتر آریان

خانم دکتر اویسی

دکتر اردونی / دکتر آریان

دکتر بیات

 

دکتر فرهادیان

 

 

دکترخاجی 11:30 - 15:30

دکتر اردونی

بینایی سنجی

صبح

آقای بهترک

آقای بهترک

-

آقای بهترک

-

-

کلینیک شنوایی سنجی

صبح

آقای  علی نقی

-

آقای علی نقی

-

آقای علی نقی

آقای  کلایه

عصر

آقای علی نقی

آقای  کلایه

آقای علی نقی

آقای  کلایه

آقای علی نقی

-

سنگ شکن

صبح

خانم قدرتی

آقای خزائی

آقای خزائی

آقای خزائی

خانم قدرتی

آقای یوسفیان

دیالیز

همه روزه

فیزیوتراپی

همه روزه

کلینیک  غربالگری فشارخون و دیابت

روزهای فرد

کلینیک غربالگری بیماریهای زنان

روزهای زوج