برنامه درمانگاه

برنامه پزشکان درمانگاه های  بیمارستان خیریه سوم شعبان - آذر97              

درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

چشم

صبح

ــ

دکتر فروزیده

دکتر فروزیده

دکتر جعفرنژاد

دکتر فروزیده

ــ

ارولوژی

صبح

دکتر کرامتی

دکتر زینالی

خانم دکتر پیرو

دکتر زینالی

دکتر سلیمیان 

دکتر سلیمیان

عصر

دکتر سلیمیان

-

دکتر کرامتی

-

دکتر سلیمیان 

-

اطفال

صبح

خانم دکتر صابری

دکتر فیلی

دکتر ربانی

دکتر ملکی

دکتر شمس

دکترملکی  

عصرومقیم

خانم دکتر  صابری

دکتر فیلی

دکتر  ربانی

دکتر ملکی

دکتر شمس  

دکتر ملکی 

ارتوپدی

صبح

دکتر نوذرنژاد

دکتر فراهانچی 

دکتر  کاظمی

دکتر نوذرنژاد  

دکتر عباسی

دکتر کاظمی  

عصر

ــ

دکتر فراهانچی

دکتر رحیم دار

ــ

دکتر عباسی 

-

داخلی

صبح

 دکتر نیک نیا

خانم دکتر اویسی

دکتر فرهادیان

 دکتر اردونی

دکتر بیات ترک

دکتر اردونی

E.N.T

صبح

-

-

-

-

خانم دکتر اسماعیلی

دکتر شرونی

عصر

-

دکتر فتحعلی

دکتر شرونی

دکتر فتحعلی

-

-

روان پزشکی

عصر

دکتر آزمندیان

-

-

خانم دکتر حقدارساحلی

دکتر آزمندیان

-

   عفونی

صبح

دکتر محب

خانم دکتر حاجی زاده

خانم دکتر نیک بین

-

دکتر محب  

خانم دکتر حاجی زاده

   پوست

صبح

-

-

-

دکتر شیرازی

-

-

قلب

صبح

دکتر آرین فر

دکتر سلطان محمدی

 دکتر آرین فر

دکتر قباسیاه

دکترسلطان محمدی

دکتر قبا سیاه

دندانپزشکی

صبح

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

دکتر رزمجویان

جراحی

صبح

دکتر رحیمی

دکتر فیاضی

دکتر سلیمانی 

دکتر جنیدی

دکتر حاج مبینی

د. میرحسینی -

د. موحد

عصر

دکتر رحیمی

دکتر فیاضی

دکتر  سلیمانی 

خانم دکتر مرادخانی

دکتر حاج مبینی

زنان

صبح

دکتر میرعلائی

دکتر بوالوفایی

دکتر اشتری

دکتر بوالوفایی

دکتر اشتری


 دکتر زمان نژاد

دکتر سرافرازی

دکتر احمری

دکتر ارشادی

دکتر خداپرست

دکتر صادقی

عصر

دکتر احمری

دکتر توکلی


دکتر بغوری

دکتر امامزاده
دکتر توکلی

 دکتر خداپرست

دکتر صادقی

روانشناسی

صبح

ـ

خانم مدنی

آقای مرتضائی

-

خانم مدنی

آقای مرتضائی

زیبائی

صبح

دکتر دریانی

-

-

_

-

-

عصر

-

-

دکتر صابری

-

-

-

نوار عصب و عضله

صبح

-

 

-

دکترکریم زاده

-

-

داخلی مغز و اعصاب

صبح

ــ

-

 دکتر رفیع زاده

 دکتر یعقوبی

-

-

جراحی مغز و اعصاب  صبح  - دکتر قرائی مقدم

کلینیک آندوسکوپی

صبح

خانم دکتر اویسی /

خانم دکتر اویسی

آقای دکتر آریان

خانم دکتر اویسی

دکتر اردونی / دکتر آریان

دکتر بیات

 

خانم دکتر نیک نیا

دکتر فرهادیان

 

 

دکترخاجی 30/15 ـ 30/11

دکتر اردونی

بینایی سنجی

صبح

آقای بهترک

آقای بهترک

-

آقای بهترک

-

-

کلینیک شنوایی سنجی

صبح

آقای  علی نقی

-

آقای علی نقی

-

آقای علی نقی

آقای  کلایه

عصر

آقای علی نقی

آقای  کلایه

آقای علی نقی

آقای  کلایه

آقای علی نقی

-

سنگ شکن

صبح

خانم قدرتی

آقای خزائی

آقای خزائی

آقای خزائی

خانم قدرتی

-

کلینیک  غربالگری فشارخون و دیابت

همه روزه

کلینیک غربالگری بیماریهای زنان

همه روزه