تماس با ما

تهران، میدان قیام، پل ری، خیابان شهید رضوی، بیمارستان سوم شعبان

تلفن‌های تماس:‌ 19 الی 33129111

قسمت‌های درمانی قسمت‌های پاراکیلنیک
اورژانس بخش اطفال درمانگاه ها آزمایشگاه
پذیرش اورژانس 360 مسئول بخش 605 مسئول درمانگاه ها 500 مسئول  آزمایشگاه 430
پذیرش اورژانس 361 بخش اطفال 604 تست ورزش 424 سوپروایزر آزمایشگاه 431
پزشک اورژانس 362 بخش نوزادان ارتوپدی 398 پذیرش سرپایی آزمایشگاه 432
اطاق عمل مسئول بخش 204 اطفال 399 پذیرش بستری  آزمایشگاه 440
اطاق عمل 370 بخش نوزادان 205 آقای دکتر دیباج 400 هماتولوژی 438
اطاق عمل 371 بخش سی سی یو  یک پوست 409 بانک خون 437
پزشکان اطاق عمل 377 مسئول بخش 134 قلب 392 خون گیری آقایان 436
CSR 372 بخش سی سی یک 135 نوار قلب 391 ـ 390 خون گیری خانم ها 435
ریکاوری 373 بخش سی سی یو دو چشم 395 خون گیری نوزادان 434
بخش داخلی دو زنان   مسئول بخش 144 عینک سازی 309 پاتولوژی
مسئول بخش 404 بخش سی سی یو دو 145 گوش و حلق و بینی 401 مسئول پاتولوژی 445
داخلی زنان 405 بخش پست قلب یک داخلی 397 بخش پاتولوژی 446
بخش جراحی مردان مسئول بخش 705 زنان 411 ـ 412 ـ 413 رادیولوژی و سی تی اسکن
مسئول بخش 504 بخش قلب یک 706  دندانپزشکی 447 مسئول رادیولوژی 455
جراحی مردان 505 بخش آی سی یو جراحی   419 سوپروایزر  رادیولوژی 450
بخش داخلی یک زنان مسئول بخش 124 ارولوژی 396 پذیرش رادیولوژی 451
مسئول بخش 804 بخش آی سی یو 125 مامائی 414 پرسنل 458
داخلی زنان 805   شنوایی سنجی 407 مسئول سونوگرافی 456ـ457
بخش داخلی مردان دیالیز 155 ـ 154 روانپزشکی و عفونی 393 سوپروایزر سی تی اسکن 460
مسئول بخش 904 پزشک دیالیز 166 روانشناسی 477 پذیرش سی تی اسکن  461
داخلی مردان 905 سنگ شکن 185 نورولوژی ( داخلی مغزواعصاب) 408 تراکم استخوان  175
بلوک زایمان     پزشک مقیم اطفال 384 داروخانه
مسئول بخش 304 دفتر بهبود کیفیت 280 پزشک مقیم بخش ها 381 داروخانه بستری 471 ـ 470
بلوک زایمان 305 دفتر بهبود کیفیت 281 پزشک مقیم قلب 383 داروخانه سرپایی 474 ـ 473
اطاق پزشکان 355 دفتر بهبود کیفیت 284 پزشک مقیم ICU 176  
بخش یک زنان و زایمان دفتر پرستاری نوار مغز و  نوار عصب 403 مسئول تجهیزات پزشکی 266
مسئول بخش 104 مترون 350 آنژیوگرافی چشم 402 آندوسکپی 410
بخش زنان 105 دفتر پرستاری 351 پاویون پزشکان 382 مسئول فیزیوتراپی 427
پذیرش و ترخیص بیماران بستری        
مسئول پذیرش 180 مسئول ترخیص 181