امروز جمعه  22 تير 1403
تماس با ما

تهران، میدان قیام، پل ری، خیابان شهید رضوی، بیمارستان سوم شعبان

 

لطفاً جهت اعلام کد احیاء با شماره 99 تماس بگیرید

کد احیاء اطفال 33

مرکز تلفن 101-100

کد اورژانس 99

کد مادران پرخطر (زایمان) 44

کد آغاز بحران 333

کد پایان بحران 330

کد بازرسی  77

کد حریق (آتش سوزی) 125

کد خدمات 285

قسمت های درمانی

پاراکلینیک ها

قسمت های اداری و پشتیبانی

اورژانس

درمانگاه ها

آزمایشگاه

هیئت مدیره و مدیریت

تأسیسات

پرسنل اورژانس

361-360

مسئول درمانگاهها (بی سیم)

500

مسئول آزمایشگاه

430

دفتر مدیر عامل

114-112

مسئول تأسیسات (بی سیم)

250

پزشک اورژانس

362

سنگ شکن

185

سوپروایزر آزمایشگاه

431

دفتر مدیریت

130

تأسیسات ساختمان

252-251

تریاژ

316

بینایی سنجی (عینک سازی)

309

جوابدهی

432

 

 

امور ساختمان - موتورخانه

258-257-253

پذیرش اورژانس

363

نوار قلب

391

خون گیری مردان

435

ریاست

تأسیسات برق

256-255

اتاق عمل

قلب

392-390

خون گیری زنان

436

دفتر ریاست

123-121

انتظامات

پرسنل اتاق عمل

371-370

روانپزشکی

393

بانک خون

437

مسئول فنی

129

مسئول انتظامات

222

سی اس آر (CSR)

372

چشم

395

هماتولوژی

438

خدمات ریاست

119

نگهبانی ساختمان جدید

223

ریکاوری

373

ارولوژی

396

میکروب شناسی

439

امور اداری

نگهبانی امور اداری

224

بخش زنان

داخلی

397

هورمون شناسی

440

مسئول کارگزینی

151

نگهبانی درب ورودی

227

داخلی زنان

805-804

ارتوپدی

398

بیوشیمی

442

واحد کامپیوتر اداری

152

نگهبانی پذیرش بستری

228

جراحی زنان

421-420

اطفال

414

پاتولوژی

445

مسئول حضور غیاب

159

نگهبانی ورود وخروج

229

بخش مردان

گوش و حلق و بینی (ENT)

401

پذیرش

446

 

 

نگهبانی درمانگاه تخصصی

232

داخلی مردان

905-904

غربالگری . فشارخون . دیابت

402

شبکاری آزمایشگاه

431

 

 

متفرقه ها

جراحی مردان

455-454

نوار مغز و نوار عصب عضله

403

رادیولوژی و سونوگرافی

امور مالی

تدارکات

270-149

بلوک زنان زایمان

شنوایی سنجی

407

سوپروایزر رادیولوژی

450

مدیر امور مالی

160

مسئول خدمات (بی سیم)

285

بلوک زایمان

305-304

(نورولوژی) داخلی مغز و اعصاب

408

پذیرش رادیولوژی

461-451

پرسنل

171-174

گواهی ولادت

503

اطاق پزشکان

358-355

آندوسکوپی

410

سونوگرافی

456

امور چک

161

خیاط خانه

289

بخش نوزادان و اطفال

درمانگاه زنان

413-412-141

پرسنل

458-457

مسئول حقوق دستمزد

172

بانک تجارت

313

نوزادان و اطفال

605-604

جراحی

419

سی تی اسکن

460

پرداخت پز شکان

163-162

خدمات پزشکان

170

بخش آی سی یو

فیزیوتراپی

427

تراکم استخوان

175

کارشناس حسابداری

161

لنژری

286

آی سی یو

125-124

روانشناسی - زیبایی

477

کامپیوتر IT

کارشناس حسابداری

177-169

دفترامورخیریه

148

بخش های سی سی یو

عفونی

132

مسئول (بی سیم)

265

کارشناس حسابداری

178- 172

امحاء زباله

324

 

 

بخش دیالیز

پرسنل

291-290

مسئول حسابداری

168

مددکاری

179

سی سی یو

145-144

دیالیز

155-154

انبار

پذیرش

بیمه تأمین اجتماعی

218

پزشکان مقیم

کنترل عفونت

     555

مسئول انبار

278

ترخیص

180

بیمه خدمات درمانی

219

پزشک مقیم آی سی یو

176

داروخانه

انبار ملزومات

276

صندوق

      181

بیمه سلامت

563

پزشک مقیم جراح

580

         داروخانه بستری     472

471-470

مدارک پزشکی

      پذیرش بستری

186-182

آشپزخانه

پاویون پزشکان

551

داروخانه سرپایی

474-473

مسئول

    237

پذیرش بستری

184-202

مسئول آشپزخانه

297

پزشک مقیم قلب

 565

دفتر پرستاری

پرسنل

238-557

حسابرسی ترخیص

187-183

مسئول تغذیه

280

پزشک مقیم اطفال

384

مترون-سوپروایزر(بی سیم)

350

آسانسورها

حسابرسی ترخیص

189-188

پرسنل

        -301

پزشک مقیم داخلی

565

پرسنل

352-351

آسانسور پذیرش بستری

241

پذیرش درمانگاه تخصصی

194

آبدارخانه بخش های قدیم

303

بخش بین الملل

دفتر بهبود کیفیت

آسانسور درمانگاه قلب

242

پذیرش بلوک

502

آبدارخانه جراحی زنان

566

IPD

507-506

پرسنل

504-505

آسانسور امور اداری

224

تجهیزات پزشکی

آبدارخانه جراحی مردان

568

کووید

بیمه گری

آسانسور درمانگاه جدید

210

مسئول (بی سیم)

266

آبدارخانه بلوک زایمان

567

سالن واکسن

        190

بیمه گری

187-213

آسانسور ساختمان جدید

    508

پرسنل

267

آبدارخانه بخش بین الملل

569

آی سی یو کووید

204-205

مسئول بیمه گری

212-211

انبار اتاق عمل

307

 

 

بوفه

230

بخش کووید

104-105

بیمه تکمیلی

142

بهداشت حرفه ای

282

انبار دارویی

277

سوپروایزرآموزش

556