تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی

لیست تعرفه ها

                            درجه اعتباربخشی بیمارستان ( یک )                                                                                                                              

ردیف نوع تخت تامین اجتماعی (مبلغ نقدی پرداختی بیمار) آزاد
1 تخت ICU‌ 15.451.000 27.610.000
2 دو تخته اتاق خصوصی **** ****
3 تخت CCU 7.726.000 13.805.000
4 تخت دو تخته 9.292.000 11.912.000
5 تخت ایزوله **** ****
6 تخت سه تخته 5.310.000 7.930.000
7 تخت اطفال 5.310.000 7.930.000
8 تخت نوزاد سالم 2.670.000 3.982.000
9 کیف بهداشتی بستری 875.000 875.000
10 ویزیت پزشک فلوشیپ  550.000 751.000
11 ویزیت پزشک متخصص 455.000 624.000
12 ویزیت پزشک متخصص در اورژانس **** ****
13 ویزیت با سابقه 15 سال به بالا **** ****
14 ویزیت پزشک عمومی اورژانس 295.000 427.800