معرفی مدیران ارشد

آقای هادی خلجی مدیر عامل
آقای دکتر علی اکبر نبوی مسئول فنی
خانم دلبر اردلانی
مدیره پرستاری