امروز جمعه  22 تير 1403
داروخانه

معرفی داروخانه

                                                   

   مسئول داروخانه:

سرکار خانم دکتر شیرین نور محمدی

داروخانه بیمارستان سوم شعبان در دو بخش بستری و نسخ سرپایی درمانگاهی به بیماران محترم بستری در بخش و همچنین بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان ، خدمات ارائه می دهد . در این رابطه این داروخانه نسخ بیمه های تامین اجتماعی و بیمه های خدمات درمانی (سلامت )‌را بصورت تایید اینترنتی به ارائه داروهای خاص تاییدی می پردازد . ضمنا از آنجا که بیمارستان دارای بخش دیالیز فعال می باشد این داروخانه تمامی داروها و تجهیزات مورد نیاز دیالیز این بیماران را نیز تامین می نماید . بیمه های پایه  طرف قرارداد شامل : سازمان بیمه تامین اجتماعی و  سازمان بیمه خدمات درمانی و بیمه سلامت همگانی  می باشد .