ارتوپدی

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
متخصص ارتوپدی آقای دکتر نوذرنژاد  شنبه و سه شنبه

  

متخصص ارتوپدی آقای دکتر ایمانی یکشنبه

متخصص ارتوپدی آقای دکتر  کاظمی دوشنبه

متخصص ارتوپدی آقای دکتر عباسی چهارشنبه

متخصص ارتوپدی آقای دکتر رحیم دار پنجشنبه