فرم
تماس مستقیم با ریاست
توضیحات
بیمار یا مراجعه کننده محترم خواهشمند است هرگونه نقطه نظر خود در خصوص اداره بهتر بیمارستان را مرقون فرمایید