امروز جمعه  22 تير 1403
شنوایی سنجی
معرفی کلی درمانگاه

معرفی کلی درمانگاه

درمانگاه شنوایی سنجی در طبقه سوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 407 تماس حاصل فرمایید.