برنامه کاری واحدهای پاراکلینیک

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
تصویربرداری و سونوگرافی خانم دکتر ناصری یکشنبه ، سه شنبه

تصویربرداری و سونوگرافی آقای دکتر نوابی شنبه - یک شنبه - سه شنبه 

تصویربرداری و سونوگرافی آقای دکتر قره باغی  چهارشنبه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
سی تی اسکن
آقای دکتر نوابی شنبه - یک شنبه - سه شنبه 

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
آزمایشگاه
دکتر میراعملی شنبه الی پنج شنبه

  

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
سنگ شکن
آقای خسروجردی
شنبه

  

سنگ شکن آقای یوسفیان یک شنبه - سه شنبه

 

 

سنگ شکن آقای خسروجردی پنج شنبه

تخصص روزهای کاری صبح عصر
فیزیوتراپی
از شنبه الی چهارشنبه - از ساعت 8 تا 17

  

فیزیوتراپی پنج شنبه - از ساعت 8 تا 12

تخصص روزهای کاری صبح عصر
داروخانه شنبه الی پنج شنبه - همه روزه تا ساعت 7 عصر