برنامه کاری واحدهای پاراکلینیک

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
تصویربرداری و سونوگرافی صبح آقای دکتر نوابی خانم دکتر رحیمی خانم دکتر رحیمی آقای دکتر نوابی آقای دکتر نوابی

خانم دکتر رحیمی / 

آقای دکتر خسروی

تصویربرداری و سونوگرافی عصر خانم دکتر رحیمی خانم دکتر رحیمی خانم دکتر رحیمی خانم دکتر رحیمی خانم دکتر رحیمی -
آزمایشگاه صبح دکتر میراعملی دکتر میراعملی دکتر میراعملی دکتر میراعملی دکتر میراعملی دکتر میراعملی
آزمایشگاه عصر
سنگ شکن صبح خانم قدرتی آقای خزایی آقای خزایی آقای خزایی خانم قدرتی آقای یوسفیان
سنگ شکن عصر - - - - - -
فیزیوتراپی صبح و عصر  از ساعت 8 تا 17  از ساعت 8 تا 17  از ساعت 8 تا 17  از ساعت 8 تا 17  از ساعت 8 تا 17  از ساعت 8 تا 12
داروخانه صبح و عصر  همه روزه تا ساعت 7 عصر همه روزه تا ساعت 7 عصر همه روزه تا ساعت 7 عصر همه روزه تا ساعت 7 عصر همه روزه تا ساعت 7 عصر همه روزه تا ساعت 7 عصر