برنامه کاری واحدهای پاراکلینیک

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
تصویربرداری و سونوگرافی خانم دکتر بهاره حشمت شنبه

15-17

تصویربرداری و سونوگرافی آقای دکتر سیامک عضدی یکشنبه تا چهارشنبه

16-20

تصویربرداری و سونوگرافی خانم دکتر ناصری دوشنبه

 

تصویربرداری و سونوگرافی آقای دکتر نوابی  یک شنبه - سه شنبه 

تصویربرداری و سونوگرافی آقای دکتر قره باغی  چهارشنبه

تصویربرداری و سونوگرافی خانم دکتر دهقان پنجشنبه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
سی تی اسکن
آقای دکتر نوابی شنبه - یک شنبه - سه شنبه 

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
آزمایشگاه
دکتر میراعملی شنبه الی پنج شنبه

  

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
سنگ شکن
آقای خسروجردی
شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه

 

سنگ شکن آقای یوسفیان یک شنبه - سه شنبه- پنجشنبه

 

 

تخصص روزهای کاری صبح عصر
فیزیوتراپی
از شنبه الی چهارشنبه - از ساعت 8 تا 16

  

فیزیوتراپی پنج شنبه - از ساعت 8 تا 14

تخصص روزهای کاری صبح عصر
داروخانه شنبه الی پنج شنبه - همه روزه تا ساعت 7 عصر