برنامه کاری واحدهای پاراکلینیک

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
تصویربرداری و سونوگرافی خانم دکتر رحیمی شنبه - دوشنبه و پنج شنبه

  

تصویربرداری و سونوگرافی خانم دکتر رحیمی از شنبه الی پنجشنبه

تصویربرداری و سونوگرافی آقای دکتر نوابی یک شنبه - سه شنبه و چهارشنبه

تصویربرداری و سونوگرافی آقای دکتر خسروی پنج شنبه ها (با هماهنگی )

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
سی تی اسکن
آقای دکتر نوابی یک شنبه - سه شنبه و چهارشنبه

سی تی اسکن خانم دکتر افکار دوشنبه و پنج شنبه

 

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
آزمایشگاه
دکتر میراعملی شنبه الی پنج شنبه

  

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
سنگ شکن
خانم قدرتی شنبه و چهارشنبه

  

سنگ شکن آقای یوسفیان یک شنبه - دو شنبه و سه شنبه

  

سنگ شکن آقای خسروجردی پنج شنبه

تخصص روزهای کاری صبح عصر
فیزیوتراپی
از شنبه الی چهارشنبه - از ساعت 8 تا 17

  

فیزیوتراپی پنج شنبه - از ساعت 8 تا 12

تخصص روزهای کاری صبح عصر
داروخانه شنبه الی پنج شنبه - همه روزه تا ساعت 7 عصر