برنامه کاری واحدهای پاراکلینیک

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
تصویربرداری و سونوگرافی صبح آقای دکتر نوابی خانم دکتر رحیمی خانم دکتر رحیمی آقای دکتر نوابی آقای دکتر نوابی

خانم دکتر رحیمی / 

آقای دکتر خسروی

تصویربرداری و سونوگرافی عصر خانم دکتر رحیمی خانم دکتر رحیمی خانم دکتر رحیمی خانم دکتر رحیمی خانم دکتر رحیمی -
آزمایشگاه صبح دکتر میراعملی دکتر میراعملی دکتر میراعملی دکتر میراعملی دکتر میراعملی دکتر میراعملی
آزمایشگاه عصر
سنگ شکن صبح خانم قدرتی آقای خزایی آقای خزایی آقای خزایی خانم قدرتی -
سنگ شکن عصر - - - - - -
فیزیوتراپی صبح و عصر همه روزه از 7:30 تا 5:30 همه روزه از 7:30 تا 5:30 همه روزه از 7:30 تا 5:30 همه روزه از 7:30 تا 5:30 همه روزه از 7:30 تا 5:30 همه روزه از 7:30 تا 5:30
داروخانه صبح و عصر  همه روزه تا ساعت 7 عصر همه روزه تا ساعت 7 عصر همه روزه تا ساعت 7 عصر همه روزه تا ساعت 7 عصر همه روزه تا ساعت 7 عصر همه روزه تا ساعت 7 عصر