برنامه کاری واحدهای پاراکلینیک

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
تصویربرداری و سونوگرافی خانم دکتر شاه حمزه ای یکشنبه

تصویربرداری و سونوگرافی آقای دکتر نوابی شنبه - یک شنبه - سه شنبه 

تصویربرداری و سونوگرافی آقای دکتر قره باغی دوشنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
سی تی اسکن
آقای دکتر نوابی شنبه - یک شنبه - سه شنبه 

سی تی اسکن خانم دکتر افکار دوشنبه و پنج شنبه

 

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
آزمایشگاه
دکتر میراعملی شنبه الی پنج شنبه

  

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
سنگ شکن
خانم قدرتی شنبه و چهارشنبه

  

سنگ شکن آقای یوسفیان یک شنبه - دو شنبه و سه شنبه

  

سنگ شکن آقای خسروجردی پنج شنبه

تخصص روزهای کاری صبح عصر
فیزیوتراپی
از شنبه الی چهارشنبه - از ساعت 8 تا 17

  

فیزیوتراپی پنج شنبه - از ساعت 8 تا 12

تخصص روزهای کاری صبح عصر
داروخانه شنبه الی پنج شنبه - همه روزه تا ساعت 7 عصر