امروز شنبه  11 تير 1401
بیماری های زنان و زایمان

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری
متخصص زنان و زایمان دکتر سرافرازی شنبه-چهارشنبه
متخصص زنان و زایمان دکتر نیکخواه شنبه
متخصص زنان و زایمان دکتر بغوری یک شنبه
متخصص زنان و زایمان دکتر خداپرست دوشنبه
متخصص زنان و زایمان دکتر میرعلایی دوشنبه
متخصص زنان و زایمان دکتر حسنی سه شنبه
متخصص زنان و زایمان دکتر مهدوی پنجشنبه
متخصص زنان و زایمان دکتر قلی پور پنچشنبه
متخصص زنان و زایمان دکتر سلطانی چهارشنبه