امروز جمعه  22 تير 1403
زنان و زایمان
برنامه کاری درمانگاه

برنامه کاری درمانگاه

پزشکان روزهای کاری ساعت کاری نوبت دهی اینترنتی
دکتر الهام نیکخواه شنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید
دکتر سیده فاطمه مهدوی یکشنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید
دکتر یاسرین برنگی یکشنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید
دکتر شکوه السادت میراعلایی دوشنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید
دکتر مهدیه خلفی دوشنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید
دکتر مریم بغوری سه شنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید
دکتر نسرین سرافرازی چهارشنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید
دکتر زهرا محوی خمامی چهارشنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید
دکتر مریم قلی پور پنجشنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید
دکتر رزا پرستنده چهر پنجشنبه 9 الی 13 - 14 الی 17 برای رزرو کلیک کنید