گوش، حلق و بینی (ENT)

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر

متخصص گوش ، حلق و بینی (ENT )

آقای دکتر فتحعلی یک شنبه و سه شنبه 17:30-16

کلینیک شنوایی سنجی

آقای علینقی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 12-8:30

12-15:30

 

کلینیک شنوایی سنجی

آقای کلایه

پنجشنبه

کلینیک شنوایی سنجی آقای کلایه یک شنبه و سه شنبه 17-15:30