امروز پنج شنبه  16 تير 1401
گوش، حلق و بینی (ENT)

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر

متخصص گوش ، حلق و بینی (ENT )

آقای دکتر فتحعلی یک شنبه و سه شنبه 

متخصص گوش،حلق وبینی دکتر مواجی شنبه-دوشنبه-چهارشنبه