امروز پنج شنبه  16 تير 1401
اطفال
برنامه کاری درمانگاه

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
متخصص اطفال خانم دکتر قنائی

 چهارشنبه 

 

متخصص اطفال خانم دکتر قلی زاده

شنبه تا پنج شنبه(صبح)

متخصص اطفال خانم دکتر زاوه زاده شنبه

متخصص اطفال خانم دکتر انصاری یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه