ارولوژی

برنامه کاری درمانگاه

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
متخصص ارولوژی دکتر عشرتخواه  شنبه و چهارشنبه

  

متخصص ارولوژی دکتر سلیمیان شنبه و چهارشنبه

 

متخصص ارولوژی دکتر فلاح نژاد
یکشنبه

متخصص ارولوژی دکتر فصیحی پنجشنبه

متخصص ارولوژی خانم دکترپیرو دوشنبه

متخصص ارولوژی آقای دکتر اسلامی دوشنبه

متخصص ارولوژی دکتر معتمدی فرد یکشنبه

متخصص ارولوژی دکتر کرامتی سه شنبه

سنگ شکن خانم قدرتی شنبه و چهار شنبه

سنگ شکن آقای یوسفیان یکشنبه، دوشنبه،  سه شنبه 

سنگ شکن آقای خسروجردی پنج شنبه