جراحی مغز و اعصاب

برنامه کاری درمانگاه

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
متخصص جراحی مغز و اعصاب صبح دکتر ریحانی( دوهفته اول ماه ) دکتر قرائی مقدم

-

دکتر آقامجیدی دکتر ریحانی( دوهفته اول ماه ) دکتر آقامجیدی