امروز پنج شنبه  16 تير 1401
جراحی مغز و اعصاب

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
متخصص جراحی مغز و اعصاب دکتر سید محمد حسینی شنبه

متخصص جراحی مغز و اعصاب دکتر ریحانی دوشنبه 

متخصص جراحی مغز و اعصاب دکتر ریحانی چهارشنبه 

  

متخصص جراحی مغز و اعصاب دکتر وفا رحیمی موقر یکشنبه

متخصص جراحی مغز و اعصاب دکتر مرتضی اشرافی سه شنبه