امروز پنج شنبه  16 تير 1401
روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
روانپزشکی دکتر حقدارساحلی سه شنبه

روانشناس و مشاوره آقای مرتضائی یکشنبه-دوشنبه-پنجشنبه

روانشناس و مشاوره  خانم باطومچی

شنبه-چهارشنبه  

سه شنبه(عصر)