روانپزشکی و روانشناسی

برنامه کاری درمانگاه

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

متخصص روانپزشکی

صبح

__

 

-

خانم دکتر حقدارساحلی

دکتر آزمندیان

دکتر راد

روانشناس و مشاوره

صبح

__

خانم مدنی
خانم دکتر فرج زاده

آقای مرتضائی

-

خانم مدنی

آقای مرتضایی

عصر

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی