امروز پنج شنبه  16 تير 1401
داخلی مغز و اعصاب

بیمه های طرف قرارداد

خدمات قابل ارائه در این درمانگاه با دفترچه بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی  طرف قرارداد می باشد.

آزاد (ریال) با دفترچه بیمه تامین اجتماعی (ریال)
ویزیت متخصص مغز و اعصاب * *
انجام نوار مغز (EEG) * *