امروز پنج شنبه  16 تير 1401
داخلی مغز و اعصاب

خدمات تشخیصی نوار مغز

خدمات نوار مغز همه روزه انجام می شود.

برای دریافت اطلاعات با شماره تماس 33129111داخلی 402تماس بفرمائید