امروز پنج شنبه  16 تير 1401
چشم و بینایی سنجی

بیمه های طرف قرارداد

خدمات قابل ارائه در این درمانگاه با دفترچه بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی طرف قرارداد می باشد.

آزاد (ریال) با دفترچه بیمه تامین اجتماعی (ریال)
ویزیت پزشک متخصص  * *
ویزیت پزشک فوق تخصص قرنیه * *
ویزیت بینایی سنجی -