امروز پنج شنبه  16 تير 1401
چشم و بینایی سنجی

نحوه وقت دهی

بیمار یا مراجعه کننده محترم ؛

می توانید با ورود به سایت بیمارستان و انتخاب منوی نوبت دهی اینترنتی ،نوبت خود را رزرو نمایید.