امروز پنج شنبه  16 تير 1401
داخلی مغز و اعصاب

نتایج نظرسنجی از این واحد

میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات قابل ارائه در این درمانگاه در فصل زمستان 86% است.