امروز پنج شنبه  16 تير 1401
چشم و بینایی سنجی

نتایج نظرسنجی از این واحد

میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات قابل ارائه در این درمانگاه در فصل زمستان 96% است.