کارگروه آموزش های خودمراقبتی

کارگروه آموزش های خودمراقبتی در بیمارستان خیریه سوم شعبان با نگرش ارتقاء سلامت کارکنان و بیماران و اطلاع رسانی در حوزه های سلامت و بهداشت و غیره تشکیل گردیده است. اعضای آن شامل:

1- دکتر محمدتقی مهدوری - متخصص بیهوشی

2- خانم مریم هاشمی - مدیره پرستاری

3- خانم ناهید بهرامی - کارشناس ارشد آموزش

4- خانم زهره ملا - سوپروایزر آموزشی

5- خانم عطیه میرخانی - مسئول بهبود کیفیت

6- خانم مریم درستکار - مسئول آموزش همگانی

این کارگروه هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه داده و نیازهای آموزشی کارکنان ، بیماران و مراجعین را بررسی نموده و برای آنها برنامه ریزی مناسب اتخاذ می کند. لازم به ذکر است آموزش ها به روش آبشاری و از طریق سرپرستاران و رابطین آموزش در هر بخش اجرایی می شود.