روانپزشکی و روانشناسی

معرفی کلی درمانگاه

درمانگاه روانپزشکی در طبقه چهارم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مریم پابوس

منشی درمانگاه پوست: سرکارخانم زارع

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 393 تماس حاصل فرمایید.