ارتوپدی

معرفی کلی درمانگاه ارتوپدی

معرفی کلی درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی در طبقه سوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مریم پابوس

منشی درمانگاه ارتوپدی: جناب آقای عراقی

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 398 تماس حاصل فرمایید.