ICU

مدیریت بخش ICU

هدایت و رهبری بالینی این بخش از نوع باز (Open) بوده و علاوه بر ارائه مراقبتهای پزشکی توسط متخصص مقیم بخش ویژه، پزشک معالج هدایت بالینی بیماررا بر عهده دارد. همچنین این بخش دارای یک دستگاه همودیالیز منحصر به بخش ICU می باشد.

ایمنی بیمار و مراقبت ویژه :

اولین و بهترین الزام در هر بیمارستان آسیب نرساندن به بیماران است. در مراقبت سلامت "کیفیت و ایمنی" کاملا به هم مرتب بوده و ارائه مراقبت ایمن و با کیفیت بالا، وظیفه حرفه ای، اخلاقی و قانونی متخصصین مراقبت سلامت می باشد. موارد مرتبط با ایمنی بیمار در خصوص مراقبت های ویژه شامل پایش مداوم علائم حیاتی، پیشگیری از سقوط از تخت (بستن دستبند زرد)، کنترل درد، میزان دوز مجاز و عوارض دارو در محیطی ساکت و آرام انجام می شود.

انتقال بیمار از دیگر بخش ها به این بخش و بالعکس بر اساس تکنیک 

 SBAR (Situation, Background, Assessment and Recommendation) انجام می شود.