جراحی مردان

نتایج نظر سنجی از این بخش

نتایج نظر سنجی از این بخش

میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات قابل ارائه در این بخش در فصل زمستان 87% است.