اورژانس

آنچه بیماران و همراهان بخش باید بدانند

آنچه بیماران و همراهان بخش باید بدانند

این بخش دارای یک اتاق عمل مجزا و مجهز جهت خدمت دهی به بیماران مراجعه کننده به علت تروما می باشد.

همچنین این بخش دارای یک دستگاه آمبولانس جهت اعزام بیمارانی که نیاز به دریافت خدمات فوق تخصصی در مراکز دیگر دارند، می باشد.

  • میزان CPR ناموفق در این بخش در سال 96 صفر درصد بوده است.
  • میانگین سالانه مدت زمان انتظاربیماران برای اولین ویزیت پزشک درسطح 1تریاژ صفر دقیقه
  • میانگین سالانه مدت زمان انتظاربیماران برای اولین ویزیت پزشک درسطح 2 تریاژ 2 دقیقه
  • میانگین سالانه مدت زمان انتظاربیماران برای اولین ویزیت پزشک درسطح 3 تریاژ 3 دقیقه
  • میانگین سالانه مدت زمان انتظاربیماران برای اولین ویزیت پزشک درسطح 4 تریاژ 4 دقیقه
  • میانگین سالانه مدت زمان انتظاربیماران برای اولین ویزیت پزشک درسطح 5 تریاژ 9 دقیقه
  • تعداد کل مراجعین سرپایی به اورژانس در سال 96، 19901 بیمار
  • تعداد کل مراجعین به اورژانس تحت نظر در سال 96، 5413 بیمار
  • تعداد کل مراجعین به اورژانس در سال 96، 25314 بیمار