تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی

لیست تعرفه ها

                                                                                                                                                           

ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان (یک )
1 تخت ICU‌ 12712000
2 دو تخته اتاق خصوصی 7304000
3 تخت CCU 6356000
4 تخت دو تخته 5484000
5 تخت ایزوله 5484000
6 تخت سه تخته 3651000
7 تخت اطفال 2555000
8 تخت نوزاد سالم 1833000
9 کیف بهداشتی بستری 500000
10 ویزیت پزشک فلوشیپ اورژانس 384000
11 ویزیت پزشک متخصص 319000
12 ویزیت پزشک متخصص در اورژانس 319000
13 ویزیت با سابقه 15 سال به بالا 218500
14 ویزیت پزشک عمومی اورژانس 190000