تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی

لیست تعرفه ها

                            درجه اعتباربخشی بیمارستان ( یک )                                                                                                                              

ردیف نوع تخت تامین اجتماعی (مبلغ نقدی پرداختی بیمار) آزاد
1 تخت ICU‌ 6.650,000 15,254,000
2 دو تخته اتاق خصوصی 8,765,000 8,765,000
3 تخت CCU 3,310,000 6,581,000
4 تخت دو تخته 4,700,000 6,581,000
5 تخت ایزوله **** ****
6 تخت سه تخته 2,500,000 4,381,000
7 تخت اطفال 1,770,000 3,066,000
8 تخت نوزاد سالم 1,270,000 2,200,000
9 کیف بهداشتی بستری
10 ویزیت پزشک فلوشیپ اورژانس 305,000 461,000
11 ویزیت پزشک متخصص 255,000 383,000
12 ویزیت پزشک متخصص در اورژانس 255,000 383,000
13 ویزیت با سابقه 15 سال به بالا 160,000 260,000
14 ویزیت پزشک عمومی اورژانس 125,000 228,000