کتابخانه اعتباربخشی

سنجه های اعتباربخشی -سال 98 کتابچه های مرتبط با منابع انسانی ایمنی بیمار
ویرایش چهارم سنجه های اعتباربخشی کتابچه آموزش بدو ورود آشنایی با ایمنی بیمار
شیوه نامه سنجه های نسل چهارم کتابچه قوانین و مقررات داخلی بیمارستان راهنمای شناسایی صحیح بیماران
راهنمای جامع اعتباربخشی-سال98 کتابچه شرح وظایف سطوح مختلف پرستاری راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار
نکات مهم مرتبط با استانداردهای رهبری و مدیریت کیفیت راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
سند استراتژیک بیمارستان  آموزش کارکنان راهنمای جراحی ایمن
آیین نامه های مرتبط با کمیته های بیمارستانی آموزش های بالینی و آزمایشگاهی برای کارکنان طب انتقال خون (هموویژیلانس) راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار
کتابچه آیین نامه کمیته های بیمارستانی دستورالعمل جامع اورژانس بیمارستانی راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات
آیین نامه کشوری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار (راهنمای ارزیابان)
خلاصه راهنما و دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار
کتابچه های اعتباربخشی سال 97
کتابچه خط مشی ها 
کتابچه روش های اجرایی
کتابچه دستورالعمل ها
کتابچه فرآیندهای اصلی
کتابچه تخصصی بخش ICU
کتابچه تخصصی بخش CCU1
کتابچه تخصصی بخش CCU2
کتابچه تخصصی بخش داخلی زنان
کتابچه تخصصی بخش جراحی زنان و زایمان
کتابچه تخصصی بخش جراحی مردان