کتابخانه اعتباربخشی

بازدیدکننده گرامی؛ سنجه های دور دوم بازدیدهای ادواری جهت مطالعه بر روی وب سایت بیمارستان قرار گرفت.

اعتباربخشی بیمارستانی کتابچه های اعتباربخشی سال 97 کتابچه های مرتبط با منابع انسانی
فایل اصلی اعتباربخشی کتابچه خط مشی ها  کتابچه آموزش بدو ورود
تعریف واژگان اعتباربخشی کتابچه روش های اجرایی کتابچه قوانین و مقررات داخلی بیمارستان
سنجه های ایده آل کتابچه دستورالعمل ها کتابچه شرح وظایف سطوح مختلف پرستاری
سنجه های ادواری کتابچه فرآیندهای اصلی
سنجه های دور دوم بازدیدهای ادواری
محور مدیریت و رهبری
پیشگفتار
تیم حاکمیتی
تیم مدیران اجرایی
بهبود کیفیت
مدیریت خطا
مدیریت خطر حوادث و بلایا
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تامین و تسهیلات اقامت
مدیریت غذایی
محور مراقبت و درمان
مراقبت های عمومی بالینی
مراقبت های اورژانس
مراقبت های حاد
مراقبت های بیهوشی و جراحی
مراقبت های مادر و نوزاد
 مدیریت خدمات پرستاری
محور مدیریت دارو و تجهیزات
مدیریت دارویی
مدیریت تجهیزات پزشکی
محور مدیریت خدمات پاراکلینیک
مدیریت آزمایشگاه
مدیریت تصویربرداری
مدیریت فیزیوتراپی
مدیریت طب انتقال خون
 رعایت حقوق گیرنده خدمت
محور مدیریت اطلاعات
فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات سلامت
محور پیشگیری و بهداشت
پیشگیری و کنترل عفونت
مدیریت استرلیزاسیون
مدیریت خدمات رختشویخانه
بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
مدیریت بهداشت محیط
مدیریت پسماند