کتابخانه اعتباربخشی

بازدیدکننده گرامی؛ سنجه های دور دوم بازدیدهای ادواری جهت مطالعه بر روی وب سایت بیمارستان قرار گرفت.

اعتباربخشی بیمارستانی سنجه های اعتباربخشی -سال 98 کتابچه های مرتبط با منابع انسانی ایمنی بیمار
فایل اصلی اعتباربخشی ویرایش چهارم سنجه های اعتباربخشی کتابچه آموزش بدو ورود آشنایی با ایمنی بیمار
تعریف واژگان اعتباربخشی شیوه نامه سنجه های نسل چهارم کتابچه قوانین و مقررات داخلی بیمارستان راهنمای شناسایی صحیح بیماران
سنجه های ایده آل کتابچه شرح وظایف سطوح مختلف پرستاری راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار
سنجه های ادواری راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
سنجه های دور دوم بازدیدهای ادواری آموزش کارکنان راهنمای جراحی ایمن
محور مدیریت و رهبری آیین نامه های مرتبط با کمیته های بیمارستانی آموزش های بالینی و آزمایشگاهی برای کارکنان طب انتقال خون (هموویژیلانس) راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار
پیشگفتار کتابچه آیین نامه کمیته های بیمارستانی دستورالعمل جامع اورژانس بیمارستانی راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات
تیم حاکمیتی آیین نامه کشوری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار (راهنمای ارزیابان)
تیم مدیران اجرایی خلاصه راهنما و دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار
بهبود کیفیت کتابچه های اعتباربخشی سال 97
مدیریت خطا کتابچه خط مشی ها 
مدیریت خطر حوادث و بلایا کتابچه روش های اجرایی
مدیریت منابع انسانی کتابچه دستورالعمل ها
مدیریت تامین و تسهیلات اقامت کتابچه فرآیندهای اصلی
مدیریت غذایی کتابچه تخصصی بخش ICU
محور مراقبت و درمان کتابچه تخصصی بخش CCU1
مراقبت های عمومی بالینی کتابچه تخصصی بخش CCU2
مراقبت های اورژانس کتابچه تخصصی بخش داخلی زنان
مراقبت های حاد کتابچه تخصصی بخش جراحی زنان و زایمان
مراقبت های بیهوشی و جراحی کتابچه تخصصی بخش جراحی مردان
مراقبت های مادر و نوزاد
 مدیریت خدمات پرستاری
محور مدیریت دارو و تجهیزات
مدیریت دارویی
مدیریت تجهیزات پزشکی
محور مدیریت خدمات پاراکلینیک
مدیریت آزمایشگاه
مدیریت تصویربرداری
مدیریت فیزیوتراپی
مدیریت طب انتقال خون
 رعایت حقوق گیرنده خدمت
محور مدیریت اطلاعات
فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات سلامت
محور پیشگیری و بهداشت
پیشگیری و کنترل عفونت
مدیریت استرلیزاسیون
مدیریت خدمات رختشویخانه
بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
مدیریت بهداشت محیط
مدیریت پسماند