بیمه های طرف قرارداد

خدمات بستری: کلیه خدمات بستری در این بیمارستان با بیمه های پایه و تکمیلی نامبرده طرف قرارداد می باشد.

خدمات سرپایی: برای همه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی مانند آزمایش، انواع خدمات تصویربرداری، فیزیوتراپی، تست ورزش، اندوسکوپی و ... قبض جهت ارائه به بیمه تکمیلی داده می شود. لازم به ذکر است بعد از انجام سنگ شکن مدارک لازم از قبیل کپی گزارش انجام خدمت سنگ شکن و برگه پذیرش جهت ارائه به بیمه تکمیلی ارائه می شود.