بیمه های طرف قرارداد

نام بیمه های پایه

لیست بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

لیست بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

بیمه تامین اجتماعی

بیمه آتیه سازان حافظ آموزش و پرورش

بیمه نوین

بیمه  S - O -S

بیمه پارسیان

بیمه خدمات درمانی بیمه البرز

بیمه حکمت صبا

بیمه آرمان

بیمه ملت

بیمه آسیا

بیمه ایران

بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد

بیمه سامان

بیمه رازی

بیمه رازی

بیمه عمر ایران

بیمه کار آفرین

بیمه کارآفرین

بیمه بانک صادرات (سرمد)

بیمه کوثر

بیمه بانک صنعت و معدن

بیمه معلم

بیمه بانک مسکن

بیمه دانا

بیمه بانک توسعه صادرات ایران

بیمه میهن

بیمه سلامت ایرانیان

بیمه ما

خدمات بستری: کلیه خدمات بستری در این بیمارستان با بیمه های پایه و تکمیلی طرف قرارداد می باشد. در خصوص ارائه خدمات سرپایی، کلیه  

خدمات سرپایی: برای همه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی مانند آزمایش، انواع خدمات تصویربرداری، فیزیوتراپی، تست ورزش، اندوسکوپی و ... قبض جهت ارائه به بیمه تکمیلی می شود. لازم به ذکر است بعد از انجام سنگ شکن مدارک لازم از قبیل کپی گزارش انجام خدمت سنگ شکن و برگه پذیرش جهت ارائه به بیمه تکمیلی ارائه می شود.