معرفی مدیران ارشد

دکتر فرهاد دریانی رئیس بیمارستان
دکتر سید جلال الدین ناصری نیا معاون درمان
دکتر یوسف جمالی مسئول فنی و مدیر داخلی
خانم مریم هاشمی مدیره پرستاری