معرفی مدیران ارشد

آقای هادی خلجی مدیر عامل
آقای دکتر سعید تقی زاده مسئول فنی
خانم دلبر اردلانی
مدیره پرستاری