معرفی مدیران ارشد

آقای هادی خلجی مدیر عامل
آقای دکتر عباس خان احمدی مسئول فنی
خانم دلبر اردلانی
مدیره پرستاری