معرفی مدیران ارشد

آقای هادی خلجی مدیر عامل
آقای دکتر عباس خان احمدی مسئول فنی
خانم مریم هاشمی مدیره پرستاری