معرفی خیرین بیمارستان

افراد موسس این بیمارستان عبارت بودند از:

 • حجه السلام والمسلمین آقای حاج سید علی اکبر پیش نماز (متوفی)
 • آقای حاج سید عبدالمهدی آل طعمه موسوی (متوفی)
 • آقای حاج محمدتقی سعیدی نژاد (متوفی)
 • علی اکبر سیاه کلاه (متوفی)
 • حاج علی گلزاده غفوری (متوفی)
 • حاج عبدالله فتحی (متوفی)
 • آقای حاج حسین معتمدتبار (متوفی)
 • آقای حاج اسماعیل مقاری (متوفی)
 • حاج عباس سعیدی نژاد
 • آقای حاج محمود سعیدی نژاد
 • عباسعلی کنی فرد