نام: سارا موقر
تخصص: فیزیوتراپی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
همه روزه بجز ایام تعطیل
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
ارتوپدی
نورولوژی
فیزیوتراپی تخصصی در زمان بارداری
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دوره کارشناسی فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1390
دوره کارشناسی ارشدفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1397
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
مقالات چاپ شده در مجله علمی - پژوهشی دانشکده توانبخشی شهید بهشتی
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی