نام: دکتر فرشته آرین فر
تخصص: قلب و عروق
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای شنبه و دوشنبه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
آنژیوگرافی قلبی
پیس میکر گذاری موقت
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1385
دوره تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران1391
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
دانشنامه تخصصی قلب و عروق
گواهینامه شرکت در کارگاه CPR پیشرفته
گواهینامه شرکت در کارگاه پیس گذاری دائم و موقت
گواهینامه شرکت در کارگاه استنت گذاری قلبی
گواهینامه شرکت در کارگاه آریتمی های قلبی
گواهینامه شرکت در کارگاه اکوکاردیوگرافی پیشرفته
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
تقدیرنامه از وزیر وقت به عنوان پزشک خانواده نمونه در سال 86
تقدیرنامه از وزیر وقت و ریاست دانشگاه به علت کسب رتبه دوم امتحان جامع پره انترنی در سال 83
تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان پزشک نمونه در سال 87
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو انجمن آترواسکرولو
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی