کنترل و درمان درد

کنترل و درمان درد
معرفی کلی درمانگاه تخصصی درد

معرفی کلی درمانگاه تخصصی درد

در این درمانگاه کنترل و درمان انواع دردهای:

- کمردرد

- دردهای سرطانی

- دردهای عضلانی 

- درد شانه

- دردهای سر و صورت

- دردهای مفصلی 

- دردهای اسکلتی

با روش های دارویی و مداخله ای، لیزر، بلوک عصب سمپاتیک امکان پذیر می باشد.