بیماری های عفونی

معرفی کلی درمانگاه عفونی

درمانگاه پوست در طبقه چهارم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مریم پابوس

منشی درمانگاه پوست: سرکارخانم زارع

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 393 تماس حاصل فرمایید.