برنامه های واحد آموزش به بیمار

برنامه های واحد آموزش به بیمار شامل:

  • آموزش سرپرستاران و رابطین
  • پیگیری بیماران ترخیصی
  • پایش و اثربخشی
  • تحلیل اثربخشی و اقدامات اصلاحی
  • بانک اطلاعات