شاخص های عملکردی

این واحد در چهار حوزه ارزیابی آموزش بیماران حین بستری، پیگیری آموزش بیماران ترخیص شده، ارزیابی اثربخشی آموزش های زمان ترخیص، ارزیابی ارتقای سلامت کارکنان و اثربخشی آموزش های همگانی با تعیین شاخص خود، اقدام به برنامه ریزی و ارتقای مراقبت ها و آموزش ها می کند. نمونه شاخص های عملکردی در زیر قرار داده شده است. 

ماه تعداد بیماران آموزش دیده توسط واحد آموزش تعداد بیماران بستری شده بیمارستان درصد شاخص
فروردین 81 325 25%
اردیبهشت 140 520 27%
خرداد 186 466 40%

 

ماه تعداد بیماران آموزش فالوآپ شده توسط واحد آموزش تعداد بیماران ترخیص شده بیمارستان درصد شاخص
فروردین 15 312 5%
اردیبهشت 51 472 11%
خرداد 56 438 13%