سیاست های آموزش به بیمار

مقدمه :  آموزش به بیمار فرایندی است که فرصت یادگیری را برای بیمار و خانواده اش در زمینه بیماری  و درمان آن، مکانیسم های سازگاری و افزایش مهارتها  فراهم میکند. اهداف آموزش به بیمار شامل :

  • حفظ سلامتی  و پیشگیری از بیماری
  • اعاده ی سلامتی
  • سازگاری با ناتوانی ها و عوارض ناشی از بیماری ها

آموزش به بیمار وظیفه تمام کارکنان درمانی از پذیرش ،پزشک،پرستار ،داروساز،تغذیه ،فیزیوتراپ  و واحدهای پاراکلینیک میباشد .آموزش های بیماران براساس خودمراقبتی پایه گذاری شده است و خودمراقبتی مجموعه ای از اعمال که فرد بصورت اکتسابی ، آگاهانه و هدف دار برای خود ، فرزندان و خانواده اش انجام می دهد تا از لحاظ جسمی ، روانی ، اجتماعی سالم بماند .بیمارستان ساسان به منظور یکسان سازی و هدایت مسیر آموزش به بیمار ، سیاست های زیر به شرح ذیل تهیه و تدوین مینماید:

ماده 1 : با توجه به اینکه بیمارستان سوم شعبان یک مرکز خیریه میباشد و سعی خیرین و بانیان آن بر حفظ کرامت انسانها و کمک به اقشار ضعیف منطقه میباشد . واحد آموزش به بیمار هم موظف به حفظ احترام به بیماران گردیده است .

ماده 2: واحد آموزش به بیمار امکان پاسخگویی به سوالات بیماران بستری در بیمارستان سوم شعبان را از طریق آموزشهای چهره به چهره و پیامها و رسانه های تصویری را دارد .

ماده 3 : آموزش زنان باردار ( قبل از زایمان ، در هنگام زایمان ، بعد از زایمان ، مراقبت از نوزادان ) نیز از اولویت ها و اهداف مهم در راستای استراتژی های بیمارستان می باشد .

ماده 4 :آموزش به بیمار  با نظارت و هماهنگی واحد آموزش به بیمارانجام میشود .

ماده 5 : پرسنل اجرایی آموزش به بیمار شامل پزشکان معالج و مشاور ، پرستار مسئول بیمار ،سرپرستاران و کمک بهیاران و رابطین آموزشی در بخش ها و کارشناس بهداشت ، کارشناس تغذیه ، فیزیوتراپی ، کارشناس ایمنی می باشد .

ماده 6 : آموزش بیمار بر اساس نیاز سنجی در ارزیابی اولیه توسط پرستار مسئول بیمار در 4 مرحله بدو ورود ، هنگام بستری ، هنگام ترخیص و پیگیری های بعد از ترخیص برنامه ریزی و اجرا میگردد.

ماده 7: سرپرستاران  نیازهای آموزشی بیماران را بر اساس  HIS  جمع آوری و به واحدآموزش به بیمار ارسال مینمایند.

ماده 8: پیگیری های بعد از ترخیص از طریق واحد آموزش به بیمار قابل پیگیری می باشد .

ماده 9 :سرپرستاران، مسئول هماهنگی و تقسیم کار آموزش به بیمار در بخش مربوطه می باشد .

ماده 10 : پایش آموزش و تحلیل اطلاعات استخراج شده توسط واحد آموزش به بیمار و مدیریت بهبود کیفیت انجام می شود

ماده 11 : تهیه و تدوین خط مشی های لازم جهت حل مشکلات و هدایت برنامه ها توسط واحد آموزش به بیمار همراه با مدیریت بهبود کیفیت انجام می شود .

ماده 12 : واحد آموزش به بیمار موظف است حداقل 6 بار در سال جلسات آموزشی جهت سرپرستاران و رابطین آموزش و سایر کارکنان جهت هماهنگی و استفاده از نظرات کارشناسان ، پیرامون پیشرفت فرآیند آموزش به بیمار برگزار نماید.

ماده 13 : واحد آموزش به بیمار موظف است ، مواد آموزشی از قبیل پمفلت ، کتابچه های آموزشی ، تراکت های آموزشی و ... متناسب با نیاز بیماران را تهیه و در اختیار بخش های مختلف قرار دهد .

ماده 14 : واحد آموزش به بیمار موظف است کلیه پروتکل ها ، فرم ها ، فرآیند ها و ... سنجه های آموزش به بیمار را تهیه و مدون نماید .

ماده 15 : واحد آموزش به بیمار علاوه بر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، نظارت و کنترل در امر آموزش بیمار را به عهده دارد/.

ماده 16 : پرستار رابط آموزش موظف است با واحد آموزش به بیمار هماهنگ بوده و متناسب با نیاز بخش ، تقاضای مواد آموزشی نماید .

ماده 17 : پرستار رابط آموزش موظف است اجرای فرآیند آموزش به بیمار را با مشارکت سایر پرستاران برنامه ریزی و اجرا نماید .

ماده 18 :سرپرستاران بنا به فراوانی نوع بیماران نسبت به اجرای برنامه آموزش گروهی انان در بخش اقدام نموده و محتوی اموزشها را به اطلاع  واحد آموزش به بیمار میرساند.