امروز پنج شنبه  16 تير 1401
بیماری های زنان و زایمان

بیمه های طرف قرارداد

خدمات قابل ارائه در این درمانگاه با دفترچه بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی طرف قرارداد می باشد.

آزاد  (ریال) با دفترچه بیمه تامین اجتماعی (ریال)
ویزیت متخصص زنان  * *
انجام تست پاپ اسمیر * *
غربالگری کنسر پستان *