امروز پنج شنبه  16 تير 1401
بیماری های عفونی

بیمه های طرف قرارداد

خدمات قابل ارائه در این درمانگاه با دفترچه بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانیطرف قرارداد می باشد.

آزاد (ریال) با دفترچه بیمه تامین اجتماعی (ریال)
ویزیت متخصص عفونی * *