امروز پنج شنبه  16 تير 1401
جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی دکتر جعفری نژاد یکشنبه

متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی دکتر شاهین کریمیان سه شنبه