بیماری‌های داخلی

اندوسکوپی و کلونوسکوپی

اندوسکوپی و کلونوسکوپی

درمانگاه اندوسکوپی و کلونوسکوپی همه روز از شنبه تا پنج شنبه فعال می باشد. 

جهت مشاهده برنامه زمانی روزهای فعالیت این بخش به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.