امروز پنج شنبه  16 تير 1401
بیماری های زنان و زایمان

نتایج نظرسنجی از این واحد

میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات قابل ارائه در این درمانگاه در فصل زمستان 85.5% است.