داروخانه

نتایج نظرسنجی از این واحد

میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات قابل ارائه در این  واحد در فصل پاییز 90% است.