امروز پنج شنبه  16 تير 1401
اطفال و نوزادان

نتایج نظر سنجی از این بخش

میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات قابل ارائه در این بخش در فصل زمستان 85% است.