امروز دوشنبه  24 مرداد 1401
بیماری های عفونی

نحوه وقت دهی

بیمار یا مراجعه کننده محترم ؛

می توانید با ورود به سایت بیمارستان و انتخاب منوی نوبت دهی ایترنتی،نوبت خودرا رزرو نمایید.