امروز يك شنبه  6 خرداد 1403
رسالت و دورنمای بیمارستان

رسالت یا Mission: این مرکز در پرتو عنایات الهی و حمایت خیرین محترم ، به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات ، سلامت جامعه و رعایت حقوق گیرندگان خدمت به بیماران منطقه جغرافیایی جنوب شهر ارائه خدمت نماید .

چشم انداز یا Vision: بیمارستان خیریه سوم شعبان در نظر دارد طی 5 سال آینده با ایجاد و راه اندازی بخش های پاراکلینیک جدید و دستیابی به بالاترین سطح کیفی خدمات موجود ، کاملترین مرکز تخصصی جنوب شهر تهران باشد