امروز دوشنبه  14 اسفند 1402
معرفی مدیران ارشد
آقای هادی خلجی مدیر عامل
آقای دکتر اسدالله صغیری مسئول فنی
خانم انسیه عسگری قهی
مدیره پرستاری