امروز يك شنبه  6 خرداد 1403
اعتباربخشی و گواهی نامه
گواهی نامه اعتباربخشی

گواهی نامه اعتباربخشی

در راستای اجرای نامه شماره 100/342 مورخ 1397/3/24 رئیس محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور به منظور یکپارچه سازی و ایجاد وحدت رویه درتعامل فیمابین سازمان های بیمه گر پایه و ارائه کنندگان خدمات، پیرو توافق اعضای دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ، مدت اعتبار تاریخ دوره اعتباربخشی دو سال است و در صورتی که بیش از 3 ماه از پایان پروانه دو ساله اعتباربخشی گذشته باشد، بر اساس مصوبه شصتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور اقدام خواهد شد.